Privacyverklaring

Stichting Caprera Openluchttheater – Wandelpark, gevestigd aan de Hoge Duin en Daalseweg 2 2061 AG Bloemendaal - is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Hoge Duin en Daalseweg 2 
2061 AG Bloemendaal 
www.caprera.nu
+31 23 5250050

De Functionaris Gegevensbescherming van Caprera Openluchttheater – Wandelpark is te bereiken via info@caprera.nu.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Caprera Openluchttheater - Wandelpark verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt; bijvoorbeeld door een profiel in onze ledenadministratie te maken, in correspondentie en telefonisch

Bij het aanschaffen van tickets via onze ticketing partner Ticketmaster Nederland zijn ook andere gegevens vereist om een account te maken en tickets aan te schaffen. De verwerking van die gegevens verloopt via Ticketmaster. Raadpleeg voor vragen en aanvullende informatie de Privacy Policy van Ticketmaster of de Algemene Voorwaarden van Ticketmaster.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Caprera Openluchttheater - Wandelpark heeft niet de intentie bijzondere persoonsgegevens (zoals gegevens betreffende politieke voorkeuren, religieuze overtuigingen e.d.) te verzamelen via de website of op enige andere wijze.

Ook is het niet onze bedoeling om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@caprera.nu, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting Caprera Openluchttheater - Wandelpark verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Ter uitvoering van haar dienstverlening op het gebied van de organisatie van concerten, voorstellingen, en andere (aan haar gelieerde) evenementen in de meest ruime zin;
 • Ter uitvoering van haar dienstverlening m.b.t. het wandelpark;
 • Voor het afhandelen van jouw betaling (evt. via automatische incasso);
 • Verzenden van onze nieuwsbrief, service mailings en/of brochures;
 • Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Voor het beheer van haar klantenadministratie;
 • Ter verbetering van haar dienstverlening (bijvoorbeeld via enquêtes) en servicemailings;
 • Ter uitvoering van een (anoniem) marktonderzoek en data-analyse;
 • Ter verbetering en beveiliging van haar website;

Caprera is ook actief op social media platforms zoals Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok en YouTube. Als je via social media contact opneemt met Caprera, verwerken we jouw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om vragen die je via social media stelt te kunnen beantwoorden;
 • Om contact met je op te nemen indien je deelneemt aan een actie op een social media pagina van Caprera;
 • Voor (geanonimiseerde) doelgroep analyse;

Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting Caprera Openluchttheater - Wandelpark neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting Caprera Openluchttheater - Wandelpark bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Caprera Openluchttheater - Wandelpark verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Het gebruik van Cookies, of vergelijkbare technieken
De website van Stichting Caprera Openluchttheater - Wandelpark maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde anonieme informatie over jouw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. 
Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Google zal je IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Gerechtvaardigd belang
Het is voor Stichting Caprera Openluchttheater – Wandelpark van gerechtvaardigd belang om de bezoekerservaring te verbeteren. Dit gebeurt onder meer door diverse marketingacties en campagnes. Zo wordt er gebruik gemaakt van sfeerbeelden en videobeelden. Deze vorm van marketing is noodzakelijk om onze functie als openluchttheater en wandelpark uit te oefenen, maar zal te allen tijde gebeuren volgens de richtlijnen die zijn genoemd in de Privacyverklaring. Er kunnen tijdens een bezoek in Caprera foto’s en video-opnames worden gemaakt van bezoekers. Op verzoek van de betreffende bezoeker kunnen genoemde beelden direct worden verwijderd.

Indien wij e-mailadressen van bezoekers voor marketingdoeleinden gebruiken, bijvoorbeeld om hen op de hoogte te houden van nieuwe concerten of festivals, gebeurt dit enkel als er expliciet toestemming voor is gegeven in het bestelmenu van Ticketmaster, of bij de aanmelding van een nieuwsbrief. Voor deze acties worden naast de naam en het e- mailadres geen (bijzondere) persoonsgegevens gebruikt of opgevraagd.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Caprera Openluchttheater - Wandelpark neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@caprera.nu.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Caprera Openluchttheater - Wandelpark en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@caprera.nu.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek.

Stichting Caprera Openluchttheater - Wandelpark wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

Wijzigingen in de Privayverklaring
Stichting Caprera Openluchttheater - Wandelpark behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring te wijzigen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst herzien op 28 augustus 2023.