Algemene Bezoekersvoorwaarden

Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden van Stichting Caprera Openluchttheater – Wandelpark, statutair gevestigd te Hoge Duin en Daalseweg 2, 2016 AG te Bloemendaal, verder te noemen ‘de organisatie’, zijn van toepassing op de overeenkomsten die door de organisatie met bezoekers van evenementen in het openluchttheater en wandelpark, verder te noemen ‘het evenement’, worden gesloten.

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding van en op iedere overeenkomst die tot stand komt tussen de organisatie en degene die een toegangsbewijs bestelt/koopt (hierna te noemen: de "bezoeker"), ter zake een door de organisatie georganiseerd evenement. Deze algemene Bezoekersvoorwaarden gelden ook indien deze overeenkomst tot stand komt via een door de organisatie voor het betreffende evenement ingeschakelde (voor)verkooporganisatie (hierna te noemen: "(voor)verkoopadres"). Daarnaast gelden deze Algemene Bezoekersvoorwaarden voor eenieder die enig evenement in het gebouw of op het terrein bijwoont, zonder dat de betrokkene direct of indirect een overeenkomst met de organisatie heeft gesloten.

1.2  Onder het evenement wordt in deze Algemene Bezoekersvoorwaarden verstaan uitvoeringen en/of andere bijeenkomsten en manifestaties in de ruimste zin des woords.

1.3  Onder de plaats waar het evenement wordt gehouden, wordt in deze Algemene Bezoekersvoorwaarden verstaan de feitelijke plaats van het evenement, evenals alle terreinen, ruimten, velden etc. eromheen, die deel uitmaken van het complex, waarbinnen het evenement plaatsvindt.

1.4  De nietigheid van enige bepaling van deze Algemene Bezoekersvoorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

1.5  De toepasselijkheid van eventuele Algemene Voorwaarden van de bezoeker wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.6 De organisatie heeft het recht deze Algemene Bezoekersvoorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk wijzigen. Bezoekers worden tijdig van de wijzigingen op de hoogte gebracht doordat de organisatie dit op de betreffende website(s) van de organisatie zal melden. Als de bezoeker de organisatie niet binnen 10 (tien) werkdagen schriftelijk laat weten zich op grond van de redelijkheid en billijkheid niet in de wijzigingen te kunnen vinden, wordt de bezoeker geacht akkoord te zijn met de wijzigingen.

Artikel 2 – Totstandkoming van de overeenkomst

2.1  Alle door de organisatie, dan wel door derden gedane aanbiedingen, (programma-) aankondigingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven zijn vrijblijvend. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in door de organisatie en door derden aan de Bezoeker gedane aankondigingen, aanbiedingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven, dan wel voor fouten gemaakt bij de (voor-)verkoop van plaatsbewijzen door derden, daaronder begrepen de zogenaamde voorverkoopadressen. De organisatie is niet verplicht een toegangsbewijs te verkopen aan een bezoeker.

2.2  De overeenkomst tussen de organisatie en de bezoeker komt tot stand op het moment dat de bezoeker een toegangsbewijs voor het evenement bij de organisatie, dan wel een (voor)verkoopadres, koopt.

2.3  Ticketmaster Nederland B.V. (ticketmaster.nl) is de exclusieve, door de organisatie ingeschakelde verkoper van toegangsbewijzen. Toegangsbewijzen zijn enkel verkrijgbaar op de website(s) van de organisatie, de website van Ticketmaster en exclusieve voorverkooppunten van het evenement. Alleen aanschaf bij een erkend voorverkoopadres garandeert de geldigheid van het toegangsbewijs. De bewijslast dienaangaande rust op de bezoeker.

2.4  Een toegangsbewijs kan bestaan uit een door of vanwege de organisatie verstrekt fysiek of digitaal document voorzien van een digitale code die door een scanner gelezen kan worden of een door of vanwege de organisatie verstrekte digitale code die door een scanner gelezen kan worden. De digitale code is een unieke code.

2.5  Het toegangsbewijs wordt eenmalig verstrekt en geeft toegang aan één persoon.

2.6  De toegangsbewijzen zijn en blijven eigendom van de organisatie. Een geldig toegangsbewijs geeft de houder recht op bijwonen van het evenement. Alleen de houder van het toegangsbewijs die het toegangsbewijs als eerste toont bij aanvang van het evenement krijgt toegang. De organisatie mag ervan uitgaan dat de houder van dit toegangsbewijs ook de rechthebbende daarop is (de bezoeker). De organisatie is niet gehouden ten aanzien van geldige toegangsbewijzen nadere controle te verrichten. De bezoeker dient er zelf voor zorg te dragen dat hij de houder wordt en blijft van het door de organisatie verstrekte toegangsbewijs.

2.7  Vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan de bezoeker ter beschikking is gesteld, rust derhalve op de bezoeker het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het toegangsbewijs. De bezoeker ontvangt van de organisatie of het (voor)verkoopadres het toegangsbewijs in een dusdanige staat dat de organisatie daarmee op eenvoudige wijze in staat is om de echtheid/geldigheid daarvan te controleren. De bezoeker is verplicht om het toegangsbewijs op eerste verzoek van de organisatie voorafgaande aan het evenement te tonen in eenzelfde staat. Indien het toegangsbewijs, bijvoorbeeld door beschadiging, niet meer op echtheid/geldigheid is te controleren, heeft de organisatie het recht om toegang te weigeren.

2.8  Alleen aanschaf bij een officieel (voor)verkoopadres of bij de organisatie zelf garandeert de geldigheid van het toegangsbewijs. De bewijslast ter zake de aanschaf bij een (voor)verkoopadres of de organisatie rust op de bezoeker.

2.9  Indien de bezoeker ervoor heeft gekozen het toegangsbewijs via elektronische communicatie te ontvangen, dient de bezoeker ervoor zorg te dragen dat dit toegangsbewijs via elektronische communicatie kan worden verstrekt en dat deze op een veilige wijze kan worden verstrekt. De organisatie kan noch de vertrouwelijkheid van het verstrekte toegangsbewijs noch de ontvangst van het toegangsbewijs garanderen.

2.10  Indien de bezoeker ervoor heeft gekozen het toegangsbewijs via de post ontvangen dient de bezoeker ervoor zorg te dragen dat dit toegangsbewijs kan worden verstrekt en dat deze op een veilige wijze kan worden verstrekt. De organisatie kan noch de vertrouwelijkheid van het verstrekte toegangsbewijs noch de ontvangst van het toegangsbewijs garanderen. Indien het toegangsbewijs niet is ontvangen, is dat niet de verantwoordelijkheid van de organisatie. De bezoeker dient zich in dat geval tijdig, dat wil zeggen in een dusdanig stadium voorafgaande aan de aanvang van het evenement dat de organisatie het gekochte toegangsbewijs tijdig ongeldig kan maken en een nieuw toegangsbewijs kan verstrekken, te wenden tot de organisatie of het (voor)verkoopadres waar hij het toegangsbewijs heeft gekocht, onder overlegging van deugdelijke bewijsstukken, bij gebreke waarvan de organisatie het recht heeft de bezoeker de toegang te ontzeggen.

2.11  De organisatie behoudt zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te bestellen toegangsbewijzen per bezoeker, en de bezoeker is alsdan verplicht om zich aan het door de organisatie gestelde maximum te houden.

2.12  Een toegangsbewijs geeft geen recht op toegang na afloop van het betreffende evenement.

2.13  De organisatie of het (voor)verkoopadres zijn gerechtigd om de bezoeker bovenop de prijs voor het toegangsbewijs een vergoeding in rekening te brengen ter dekking van de kosten gemoeid met de totstandkoming van de overeenkomst (hierna: servicekosten). Servicekosten komen nimmer voor restitutie in aanmerking.

Artikel 3 - Verbod op doorverkoop e.d.

3.1 De bezoeker is gehouden om het toegangsbewijs voor een evenement voor zichzelf te houden en mag dit derhalve niet op enigerlei wijze aan derden door te verkopen, ten verkoop aanbieden of in het kader van commerciële doeleinden verstrekken.

3.2 De bezoeker mag op geen enkele wijze reclame of enige (andere) vorm van publiciteit maken in verband met het evenement en/of een onderdeel daarvan indien dit geschiedt met de intentie om het toegangsbewijs (door) te verkopen. Het oordeel van de organisatie dat de intentie is gericht op (door) verkoop is bindend.

3.3 De bezoeker mag zijn toegangsbewijs om niet aan derden ter beschikking stellen, mits dit niet in het kader van commerciële doeleinden geschiedt en hij de aan hem als bezoeker opgelegde verplichtingen, zoals verwoord in de deze Algemene Bezoekersvoorwaarden, waaronder het verbod van doorverkoop, ook op te leggen aan degene aan wie hij het toegangsbewijs ter beschikking stelt en garandeert jegens de organisatie dat deze perso(o)n(en) deze verplichtingen nakomen.

3.4 Indien de bezoeker één of meerdere van zijn verplichtingen, zoals verwoord in de voorgaande leden van dit artikel, niet nakomt en/of zich een inbreuk op de garantie voordoet, is de bezoeker een direct opeisbare boete van € 10.000,- per overtreding (per toegangsbewijs) aan de organisatie verschuldigd en een boete van € 5.000,- voor iedere dag dat de overtreding heeft voortgeduurd en voortduurt, onverminderd het recht van de organisatie om van de bezoeker bovendien nakoming en/of (in plaats van de boete) vergoeding van de geleden of nog te lijden schade te vorderen.

3.5 Een toegangsbewijs dat is/wordt doorverkocht en/of voor commerciële doeleinden wordt gebruikt, kan door de organisatie ongeldig worden gemaakt. Een ongeldig gemaakt toegangsbewijs geeft geen recht op toegang tot het evenement, zonder dat de bezoeker en/of de houder recht heeft op restitutie en/of schadevergoeding.

Artikel 4 - Overige verplichtingen van de bezoeker / Huisregels

4.1 De bezoeker is verplicht om op eerste verzoek, zowel tijdens het bezoek van het betreffende evenement als bij bestellen van het toegangsbewijs, zich te identificeren om de organisatie onder meer in staat te stellen te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen in het kader van evenementen, waaronder de verplichting van het niet verstrekken van alcohol aan personen met een leeftijd jonger dan 18 jaar.

4.2 Tenzij door de organisatie anders georganiseerd, dient de bezoeker in het bezit te zijn van een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs zowel vóór aanvang als tijdens het evenement en zolang hij zich op de plaats waar het evenement wordt gehouden bevindt. Hij is verplicht om op verzoek van de organisatie, het ordepersoneel en andere bevoegden, zijn toegangsbewijs te tonen.

4.3 Gedurende het verblijf van de bezoeker op/in de plaats waar het evenement plaatsvindt dient de bezoeker zich in overeenstemming met de huisregels van de organisatie te gedragen. De bezoeker is verplicht zich te houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen van de door de organisatie daartoe aangewezen functionarissen, de exploitanten van de plaats waar het evenement wordt gehouden, het ordepersoneel, de brandweer en andere bevoegden.

4.4 Indien de organisatie dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het evenement, in ieder geval als de openbare orde of veiligheid tijdens het evenement in gevaar komt, heeft zij het recht de bezoeker de (verdere) toegang tot het evenement te ontzeggen en/of van de evenementlocatie te verwijderen.

4.5 Om de organisatie in staat te stellen te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen dienen bezoekers zich op verzoek te kunnen identificeren. Dit geldt onder meer in het kader van de Drank- en Horeca Wetgeving, waaruit volgt dat aan bezoekers onder de 18 jaar geen alcohol wordt geschonken. De organisatie behoudt het recht voor om geen alcohol te schenken aan een bezoeker die wel oud genoeg is om alcohol te kopen, maar samen komt met vrienden die nog geen 18 zijn terwijl duidelijk is dat de alcohol ook voor hen bedoeld is.

4.6 De bezoeker is verplicht indien daarom verzocht wordt mee te werken aan fouillering (inclusief evt. meegevoerde handbagage) bij bezoek van het evenement.

4.7 Het is niet toegestaan om zonder toestemming (semi) professionele foto-, video- en audioapparatuur mee naar binnen te nemen. Je mag foto’s en filmpjes maken met je mobieltje of met een eenvoudige compactcamera als je artiesten en andere bezoekers daarmee niet hindert. Flitsen is niet toegestaan. Onder professionele foto- en filmapparatuur verstaan wij toestellen met verwisselbare lenzen, systeemcamera's en spiegelreflexcamera's. Sommige artiesten hebben liever helemaal niet dat je foto's neemt of filmpjes maakt, in dit geval zullen we dat op de avond zelf communiceren.

4.8 Het is niet toegestaan etenswaren en/of (alcoholhoudende) dranken mee te brengen naar het evenement, op straffe van inbeslagname van deze zaken. In beslag genomen consumpties kunnen later niet worden opgehaald.

4.9 Voorts zijn de volgende zaken niet toegestaan op de evenementenlocatie: vuurwerk, (vuur)- wapens, gevaarlijke voorwerpen, glaswerk, blik, camelbaks, (klap)stoelen, krukjes, opblaasbare objecten, drugs, gevaarlijke voorwerpen en/of stoffen en professionele foto-, film- en andere opnameapparatuur. Of sprake is van professionele apparatuur is uitsluitend ter beoordeling van de organisatie. De organisatie zal niet toegestane zaken bij de ingang in beslag (laten) nemen.

4.10 Roken is niet toegestaan op de tribune en in de gebouwen. Roken is uitsluitend toegestaan op de door de organisatie daarvoor aangewezen plekken. Eventuele kosten ten gevolge van de overtreding door de bezoeker zullen op de bezoeker worden verhaald.

4.11 Het is niet toegestaan om tijdens het evenement (huis)dieren mee te nemen.

4.12 Het is voorts niet toegestaan om op de evenementenlocatie te crowdsurfen, vuur(tjes) te maken en/of commerciële activiteiten te verrichten, en/of zich op enige wijze aanstootgevend, discriminerend of beledigende uit te laten of dergelijke tekens te dragen of te verspreiden. Ook is het niet toegestaan andere bezoekers te hinderen, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, door ongepast gedrag (daaronder begrepen molest) en diefstal.

4.13 Het is niet toegestaan beschadigingen aan te richten aan de plaats waar het evenement plaats vindt. De bezoeker is aansprakelijk voor iedere beschadiging die door hem wordt aangericht in of aan de plaats waar het evenement plaats vindt.

Artikel 5 - Rechten van de organisatie

5.1 Bij overtreding door de bezoeker van (één of meer van) de bepalingen zoals genoemd in deze Algemene Bezoekersvoorwaarden is de bezoeker van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist en is de organisatie gerechtigd de koop met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of de bezoeker de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren, bijvoorbeeld door middel van het ongeldig maken van het toegangsbewijs. In de situatie(s) bedoeld in de vorige zin heeft de bezoeker geen recht op restitutie van het bedrag dat hij voor het toegangsbewijs (waaronder begrepen servicekosten) aan het (voor)verkoopadres/de organisatie heeft voldaan en/of andere schadevergoeding. Een ongeldig gemaakt toegangsbewijs geeft geen recht (meer) op toegang tot het evenement. Houders van ongeldig gemaakte toegangsbewijzen hebben geen recht op restitutie of compensatie anderszins.

5.2 De organisatie is gerechtigd de bezoeker die tijdens een of meer vorige bezoeken aan de locatie waar het evenement wordt georganiseerd de regels uit deze Algemene Bezoekersvoorwaarden heeft overtreden, of wanneer op andere wijze gerechtvaardigde de vrees voor beschadiging door de bezoeker bestaat, de toegang tot plaats waar het evenement wordt gehouden voorgoed of voor bepaalde tijd te ontzeggen. De organisatie behoudt zich het recht voor de bezoeker de (verdere) toegang tot het evenement te ontzeggen of van de plaats waar het evenement plaatsvindt te verwijderen indien de organisatie dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het evenement.

5.3 Indien aannemelijk is dat er sprake is van een vervalsing van het toegangsbewijs is de organisatie gerechtigd de houder van dit toegangsbewijs de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren en het toegangsbewijs ongeldig te maken, zonder dat de bezoeker c.q. deze houder aanspraak kan maken op enige schade die hij hierdoor lijdt.

5.4 De artiest, de organisator die de locatie van de organisatie heeft gehuurd, en/of de organisatie zijn gerechtigd beeld- en/of geluidsopname te (laten) maken van het evenement en de plaats waar dit plaatsvindt, inclusief het publiek, alsmede om dit te openbaar maken en te verveelvoudigen. Personen die in de opnamen voorkomen geven door middel van het bijwonen van het evenement hiervoor reeds nu vooralsdan toestemming, zonder aanspraak te maken op enige vergoeding.

5.5 De organisatie is gerechtigd de (reguliere) openingstijden aan te passen aan incidentele oefeningen in het kader van de bedrijfshulpverlening (artikel 23 Arbo-wet) of, in het geval van een calamiteit, aan een door de organisatie noodzakelijk geachte, gehele of gedeeltelijke ontruiming van de plaats waar het evenement plaats heeft. Een dergelijke aanpassing van de(reguliere) openingstijd geeft de bezoeker geen recht op restitutie van een eventueel betaalde toegangsprijs en/of schadevergoeding.

5.6 Indien zulks naar inzicht van de organisatie aangewezen is met het oog op handhaving van de orde en de rust heeft de organisatie het recht om een bezoeker toegang tot het bijwonen van het evenement te weigeren, zonder dat recht op restitutie van het betaalde en/of schadevergoeding bestaat, indien deze pas arriveert na aanvang van het evenement.

Artikel 6 – Overmacht

6.1 Onder overmacht wordt in deze Algemene Bezoekersvoorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken voorzien of niet voorzien, waarop de organisatie geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de organisatie niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder meer wordt onder overmacht verstaan: slechte weersomstandigheden, overlast, ongemak en/of onrechtmatige handelingen veroorzaakt door derden, waaronder andere bezoekers en/of de optredende artiesten, door onderhoudswerkzaamheden, door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten, door de aanwezigheid van het vrije zicht benemende personen en/of voorwerpen, door gelijktijdig plaatsvindende evenementen, en/of door de toewijzing en verdeling van de staan of zit-plaatsen. Fouten gemaakt door derden in bijvoorbeeld aankondigen, mededelingen en/of prijsopgaven met betrekking tot het evenement vallen eveneens onder overmacht. In geval van overmacht bestaat geen recht op restitutie en/of schadevergoeding.

6.2 Ingeval van overmacht in de ruimste zin des woords, waaronder in dit verband mede uitdrukkelijk begrepen slechte en/of gevaarlijke weersomstandigheden (waaronder heftige regen, hagel, onweer, bliksem of storm), ziekte en/of afzegging van de artiest(en), stakingen, brand, et cetera heeft de organisatie het recht het evenement te verschuiven naar een latere datum of het evenement in zijn geheel te annuleren.

6.3 Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht (zoals omschreven in artikel 6.1 en 6.2) door de organisatie moet worden geannuleerd voor- of nadat het is aangevangen, is er geen restitutie van toegangsgelden en/of gemaakte kosten mogelijk. Ook servicekosten en overige schade zullen niet worden vergoed. Evenmin kan de bezoeker aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander evenement.

6.4 Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht (zoals omschreven in artikel 6.1 en 6.2) door de organisatie wordt verschoven naar een andere datum blijft het toegangsbewijs geldig voor de nieuwe datum waarop het evenement zal plaatsvinden. Als de bezoeker het evenement op de nieuwe datum niet kan of wil bezoeken dan is hij gerechtigd zijn toegangsbewijs in te leveren bij de organisatie of een (voor)verkoopadres tegen restitutie van aankoopprijs (uitgezonderd servicekosten). Mocht de bezoeker op de nieuwe datum niet kunnen of willen, dan dient deze dat zo snel mogelijk kenbaar te maken aan de organisatie, maar in ieder geval twee weken voor aanvang van de nieuwe geplande datum van het evenement. Hierbij dient hij de benodigde informatie omtrent de aankoop van het toegangsbewijs aan de organisatie te overleggen. Servicekosten of overige schade zullen nimmer worden vergoed. Ook kan de bezoeker geen aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander evenement.

Artikel 7 - Aansprakelijkheid van de organisatie

7.1 Het betreden van de plaats waar het evenement plaatsvindt en het bijwonen van het evenement, geschiedt door de bezoeker op eigen risico, in die zin dat de organisatie niet aansprakelijk is voor schade ontstaan door genoemd betreden of bijwonen, waaronder schade uit gehoor-, gezichts- en andere lichamelijke stoornissen en/of letsel, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de organisatie.

7.2 De organisatie is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die de bezoeker lijdt die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan de organisatie toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen de organisatie is verzekerd en in dat geval slechts tot het bedrag dat door de verzekeraar wordt vergoed. De aansprakelijkheid van de organisatie is uitgesloten (en komt dus niet voor vergoeding in aanmerking):
a) schade ten gevolge van het handelen van derden, waaronder begrepen huurders van (ruimten in of gedeeltes van) de plaats waar het evenement plaatsvindt en de door deze derden ingeschakelde personen;
b) schade ten gevolge van het niet opvolgen van door de functionarissen van de organisatie gegeven instructies en van het niet naleven van de huisregels;

7.3 De organisatie zal ernaar streven dat het programma zoveel mogelijk volgens het aangekondigde tijdschema zal worden uitgevoerd. Zij is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en voor de (eventuele) schade welke daardoor voor de bezoeker en/of derden mocht ontstaan.

7.4 De organisatie is voorts niet aansprakelijk voor de inhoud en de wijze (kwaliteit) van uitvoeren van het programma van het evenement, waaronder uitdrukkelijk begrepen de lengte van het programma. De organisatie is evenmin aansprakelijk voor wijzigingen in het programma van een evenement.

7.5 De organisatie is ook niet aansprakelijk voor schade van de bezoeker die is ontstaan door verlies of beschadiging van het toegangsbewijs.

Artikel 8 – Privacy / Persoonsgegevens

8.1 De organisatie verwerkt persoonsgegevens van bezoeker (van haar website) conform haar Privacy Verklaring en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens, en per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze Privacy Verklaring is beschikbaar via de website van Caprera.

8.2 Ten behoeve van de veiligheid van de bezoeker en de beveiliging van personen, gebouwen en terreinen vindt mogelijk cameratoezicht plaats. In geval van calamiteiten kan de organisatie deze (beeld)opnamen gemaakt met beveiligingscamera’s aan derden, waaronder mede begrepen politie en justitie, afstaan.

Artikel 9 - Slotbepalingen

9.1 Op deze Algemene Bezoekersvoorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen de bezoeker en de organisatie bestaat is Nederlands recht van toepassing.

9.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van deze Algemene Bezoekersvoorwaarden, de overeenkomst tussen de organisatie en de bezoeker of enige overeenkomst die daarvan het gevolg is, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland.

Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 26 januari 2021.